Початкова сторінка сайта ТВОЯ МОВА;

6. Українізація.

За офіційними радянськими твердженнями, рівність націй у країні Рад була здобута Жовтневою революцією, однак формальність цього з'ясовував ще Ленін, коли у 20-х pp. неодноразово і категорично вказував на необхідність наполегливої боротьби з російським великодержавним шовінізмом. Початок роботи з забезпечення фактичної рівності націй оголосив X з'їзд РКП(б) у 1921 р. Він накреслив такі найближчі завдання з допомоги "невеликорусским народам":

"а) развить и укрепить у себя советскую государственность в формах, соответствующих национально-бытовым условиям этих народов;
б) развить и укрепить у себя действующие на родном языке суд, администрацию, органы хозяйства, органы власти, составленные из людей местных, знающих быт и психологию местного населения;
в) развить у себя прессу, школу, театр, клубное дело и вообще культурно-просветительные учреждений на родном языке;
г) поставить и развить широкую сеть курсов и школ, как общеобразовательного, так и профессионально-технического характера на родном языке…" 1

Однак реалізація цієї програми була неможливою, оскільки "наявність численних кадрів старих партійних працівників росіян за походженням як у центральних установах партії, так і в організаціях компартій національних республік, не обізнаних з нравами, звичаями і мовою трудових мас цих республік і тому не завжди чуйних до їх запитів, породила в нашій партії ухил у бік недооцінки національних особливостей і національної мови в партійній роботі, погордливо-зневажливе ставлення до цих особливостей, ухил до великоруського шовінізму." 2

XII з'їзд РКП(б) кваліфікував російський шовінізм як "отражение былого привилегированного положения великороссов". Щоб не допустити відриву партії від пролетарських мас національних республік та втратити владу в них, РКП(б) проголосила політику "коренізації", тобто формування місцевих комуністичних кадрів.

Необхідність цього процесу в Україні пояснювалася вельми просто. За даними перепису за мовною ознакою членів КП(б)У 1922 року своєю розмовною мовою російську назвали 79,4% членів КП(б)У, а українську – лише 11,3%. На VIII Всеукраїнській партконференції 13 березня 1924 р. в КП(б)У українців разом з кандидатами було 45%.3

У більшості держустанов, громадських організацій, установ політосвіти, вищих і середніх учбових закладів УСРР українською мовою не користувалися. Хоча в 1922 р. українці становили 80% населення УСРР, але більшість літератури, преси друкувалися російською мовою.4 Зокрема, з усіх опублікованих в Україні в 1922 р. книжок лише 27% були україномовними, а українських газет і часописів було тільки 10. 5

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. -М., 1954.-Т.1.-С.559.
2 КПРС в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК. – Ч. 1. -С.670.
3 Держалюк М. Вказана праця. – С.94.
4 Бабій Б. Вказана праця. – С.123.
5 Субтельний О. Вказана праця. – С.339.

Хоча абсолютна більшість селян України були українцями, на І з'їзді комітетів незаможних селян (комнезамів) українською мовою говорили лише 22,7% делегатів, на II з'їзді – 24,7%. 1

Політика "коренізації" ініціювалася з Москви і спочатку нагадувала просто кампанію укорінення радянських владних структур. Почалися масові набори до партії місцевих кадрів. З 1922 по 1937 pp. загальна кількість українців-членів КП(б)У зросла у 5,4 рази. 2 У нагоді стала внутрішньопартійна боротьба за владу, яка розгорнулася ще за життя Леніна між Сталіним і Троцьким разом із Бухаріним, Риковим, Зинов'євим… У цій боротьбі Сталін потребував підтримки найбільшої "обласної організації" РКП(б) – КП(б)У. Апаратна і суспільна підтримка з боку України посилювала позиції Сталіна в "колективному керівництві" ВКП(б) і СРСР. Тому він навіть стимулював українізацію, розраховуючи на нові національні партійні кадри в боротьбі з кадрами старими. Проте завдяки старанням українських комуністів та інтелігенції вона перетворилася на широку політичну концепцію під назвою "українізація", яка включала в себе:

1) виховання трудящих України в революційно-класовому дусі, з відчуттям власної національної свідомості і гідності та інтернаціональним ставленням до інших народів;
2) виховання російського населення в Україні в дусі поваги й уважного ставлення до українського національного життя;
3) українізація партійного, радянського, господарського, всього суспільного життя;
4) українізація великих міст і промислових центрів;
5) опанування пролетаріатом української мови та культури;
6) українізація культурно-освітньої справи;
7) наповнення української радянської державності в складі СРСР реальним змістом;
8) забезпечення національно-культурних потреб українців в інших республіках СРСР.

Перші реальні кроки в напряму майбутньої українізації було зроблено у 1923 p., коли з'явилися декрети Раднаркому і ВУЦВК "Про заходи в справі українізації шкільно-виховних і культурно-освітніх установ" і "Про заходи рівноправності мов і про допомогу розвиткові української мови". Однак реально проблема мови у партії постала після масових наборів до неї місцевих кадрів, котрі почалися в 1924 р.

1 Бабій Б. Вказана праця. – С.123.
2 Горовський Ф. Вказана праця. – С.60.

Партія повинна була дбати про видання української преси і книг, якщо хотіла спілкуватися з трудящими їхньою мовою. Передумови цього визріли у 1925 p., коли, по-перше, витворився український елемент в партії, а по-друге, з'явилася нова українська інтелігенція в містах. Як наголошує відомий культуролог Ю.Шерех (Шевельов) у праці "Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941)", саме з цього моменту і починається низка наполегливих та послідовних заходів по українізації життя в УРСР. Підтверджує цю тезу думка секретаря ЦК КП(б)У з ідеології М.Попова, який свого часу зазначав, що "широка робота партії в галузі українізації розгорнулася… десь за літа 1925 року".

Фундаментом політики українізації став декрет ВУЦВК і Раднаркому України від 30 квітня 1925 р. "Про заходи термінового проведення повної українізації радянського апарату". Нагадаємо, що більшість чиновників складали росіяни та євреї, і їх опір впровадженню української мови влада ламала адміністративними заходами. Від урядовців у наказовому порядку вимагали цілковитого переведення діловодства на українську мову не пізніше 1 січня 1926 р. У деяких регіонах цей процес проводився навіть раніше і у більш жорсткі терміни (дивися додаток №5). Кожен службовець мав скласти іспит з української мови й культури, а для тих, хто не знав мови, організовували спеціальні курси. Спочатку їх проводили після роботи безплатно, але після 1927р. особи, які не спромоглися вивчити мову, мусили платити за таке навчання. Щоб попередити прихований опір українізації з боку урядовців, постановою ВУЦВК та РНК УРСР від 6 липня 1927 р. "Про забезпечення рівноправності мов та про сприяння розвиткові української культури" вводилися конкретні санкції до порушників: "За ламання правил цього положення винні підлягають кримінальній відповідальності. Співробітників, що не вживали належних заходів щодо вивчення української мови або мови відповідної місцевої національної більшості, а також тих з них, що виявляють негативне відношення до українізації, керівники відповідних установ й організацій адміністративно звільняють, не надаючи вихідної допомоги й без попереджень" 1 Сьогоднішніх чиновників, ймовірно, такі документи шокували б.

1 Цит. за: Марусик Т. Що змінити легше – мову чи уряд? // Вечірній Київ. -1996.-16 травня.

Адже вони вже десять років неспроможні виконати вимоги Закону про мови 1989 року, завжди пояснюючи це мільйоном різних причин.

На відміну від адміністративної "коренізації" в інших республіках українізація призвела до великого культурного піднесення і розширення сфери вживання української мови в Україні. Вона базувалася на ухвалених червневим 1926 року пленумом ЦК КП(б)У "Тезах про підсумки українізації", котрі протягом п'яти років будуть політичними директивами в Україні. На їх виконання українізація, зокрема, преси у травні 1930 р. становила 89%.1 Досить сказати, що тоді в УРСР лише три газети виходили російською мовою: в Одесі, Сталіно (тобто Донецьку – авт.) і Маріуполі. Центральний орган ЦК КП(б)У – газета "Комуніст" – почала виходити українською з 16 червня 1926 р. її тираж 1930 року сягнув 122 тис. примірників. А газета для селян "Радянське село" виходила 600-тисячним тиражем. Серед книжкової продукції у 1932 р. українськими були 65% назв книг і 77% загального тиражу.

У 1927 р. за енергійної участі М.Скрипника у Харкові працювала конференція щодо впорядкування українського правопису. Щоправда, до її роботи втручалося Політбюро ЦК КП(б)У, котре спромоглося визнати "політично недоцільним введення в український правопис нових термінів "дж", "дз", а також недоцільним уникнення апострофа", начебто в політбюро сиділи більші лінгвісти, ніж на конференції мовознавців. Проте 4 вересня 1928 р. новий правопис української мови, названий "скрипниківським", було затверджено постановою РНК УРСР, і він проіснував до 1933 p., коли М.Скрипник застрелився.

Найбільшого успіху українізація досягла в освіті. Якщо 1922 року українських початкових шкіл було 6105, то 1925 року -10774,1930 – 14430. Українських семирічних шкіл тоді було 1732 (російських 267), а загалом 77% школярів навчалися українською мовою.2 Нагадаємо, що українці становили тоді 80,1% населення УРСР, тому українізація середньої освіти вперше за всю

1 Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? – С.131.
2 Тактичний підмет і стратегічний присудок // Голос України. – 1999. – 26 червня.

історію нашого народу майже відповідала існуючій потребі. На майбутнє школи планувалося українізувати на 95%, проте вища освіта залишалася українізованою тільки на 30% – в основному це були педагогічні та сільськогосподарські вузи.

За царських часів існування українських театральних труп заборонялося. У кращому випадку їм доводилося грати російські переклади українських п'єс на "пристосованих сценах". 1931 року в Україні працювало 66 українських, 12 єврейських і 9 російських стаціонарних театрів. При цьому грали українською мовою як твори українських авторів, так і світову класику.

Провідна роль в процесі українізації належала наркомату освіти, котрий очолював О.Шумський, а з 1927 р. М.Скрипник. Завдяки старанням останнього вдалося створити близько 500 українських шкіл та два вузи на території Російської Федерації -з тих часів поки що недосяжне явище.

Через нечисленність нової української інтелігенції, пов'язаної з партією, підтримка українізації могла прийти лише з боку інтелігенції старої, котра повернулася в Україну з еміграції. Українським комуністам вдалося залучити до процесу українізації, зокрема, М.Грушевського, М.Вороного, В.Самійленка… Щоб полегшити процес українізації Скрипник ставив питання про прийняття до партії професора Лозинського, Леся Курбаса та інших згодом репресованих діячів. Також він намагався добитися у Політбюро дозволу на в'їзд із Західної України 1500 вчителів, оскільки наркомат освіти відчував нестачу кадрів.

Варто зазначити, що при цьому національні права інших народів в Україні 20-х – поч. 30-х pp. не зазнавали утисків. З 1924 року діяв Центральний комітет національних меншостей при ВУЦВК та Рада національних меншостей при Наркоматі освіти. У1929 р. при Етнографічній комісії Академії наук УРСР створили кабінет національних меншин. На території України діяли німецькі, єврейські, болгарські та інші національні сільради. Ще 1935 року існували 627 німецьких шкіл, 468 єврейських, 238 польських, 186 молдавських, 54 болгарських, 23 грецьких, 10 чеських, 6 татарських (це поза Кримом, котрий перебував тоді в складі РРСФР), 6 вірменських, а також білоруські, латиські, киргизькі, туркменські, узбецькі й ассирійські. Багатьма з цих мов

видавалася література, діяли педагогічні училища, наприклад, у Маріуполі для греків Донеччини.1 (Дивися додаток №6).

Політика українізації сприяла і змінам в етнічній структурі міського населення. Протягом століть однією з найбільших проблем української історії було протистояння між українським селом і неукраїнським містом. XV з'їзд партії проголосив курс на індустріалізацію країни, і це призвело до значного напливу селян у промислові центри. Якщо за Столипіна важке становище на селі спонукало селян їхати з України на Схід, а до українських промислових міст масово прибували російські робітники, то кампанія індустріалізації викликала нестачу робочої сили в межах всього СРСР. Тисячі російських робітників більше не йшли на Південь у пошуках праці, відтак новозбудовані підприємства України спиралися на місцеву робочу силу. Якщо у 1926 р. лише 6% українців належали до робітників, то в 1939 р. уже майже 30%.

Протягом 1926-1930 pp. завдяки напливу українських селян чисельність міських мешканців Радянської України подвоїлася. У 1920 р. українці складали 32% міських жителів і здебільшого в невеликих містах. У 1939 р. вже понад 58% міського населення були українцями:2

Частка українців у промислових центрах у 1923-1933 pp.

   % у 1923 % у 1933
Харків 38 50
Запоріжжя 28 56
Дніпропетровськ 16 48

Традиційне панування російської культури в промислових центрах Донбасу й Лівобережжя з їхніми великими російськими і єврейськими общинами серйозно похитнулося. Однак згортання українізації призупинить цей процес.

* * *

Слід зазначити, що політика українізації весь час стикалася з шаленим опором. 1927 року ЦК КП(б)У навіть звернувся до

1 Дзюба І. Бо то не просто мова, звуки. – К., 1990. – С.99.
2 Таблицю взято з: Субтельний О. Вказана праця. – С.355.

Виконкому Комінтерну в справі російського націоналістичного збочення в партії, яке перешкоджало українізації:

"Це збочення полягає в ігноруванні і недооцінці значення національного питання в Україні, що часто прикривається інтернаціоналістичними фразами, зокрема:

1) у приниженні значення України як частини СРСР, в намаганні трактувати утворення СРСР як фактичну ліквідацію національних республік;
2) у проповідуванні нейтрального ставлення партії до розвитку української культури, у трактуванні її як відсталої, "селянської" у противагу руській, "пролетарській";
3) у спробах за всяку ціну зберегти перевагу руської мови у внутрішньому державному, громадському й культурному житті України;
4) у формальному ставленні до проведення українізації, що її визнається тільки на словах;
5) у некритичному повторюванні шовіністичних великодержавних поглядів про так звану штучність українізації, про незрозумілу народові "галіційську" мову й т. ін. І в культивуванні цих поглядів всередені партії;
6) у намаганні не проводити політики українізації по містах і серед пролетаріату, обмежившись тільки селом;
7) у надто тенденційному роздмухуванні окремих перекручувань під час проведення українізації і в спробах виставити їх як цілу політичну систему порушення прав національних меншостей (росіян, євреїв)."1

На практиці це мало різні прояви. Зокрема, у 1931 р. група делегатів і присутніх на з'їзді робітників харківських заводів наголошувала в листі до Президії XII Всеукраїнського з'їзду Рад (цитується мовою оригіналу): "Мы узнали, что такой важный орган диктатуры пролетариата нашей республики, как ГПУ, подавляющее большинство его аппарата и личного состава войск сформированы из элемента ни социально, ни национально не связанных с украинской советской действительностью. Это в большинстве выходцы из семей еврейских торговцев и деклассированного русского, случайного для Украины элемента,, про лезшего туда различными путями и способами.

1 Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація?- C.129-130.

Настоящих рабочих и крестьян-бедняков там нет, а это не может не отражаться на работе органа, стоящего на страже диктатуры пролетариата на Украине, а также не влиять на политику в государственном масштабе УССР. Почему там не обращают внимания на украинизацию, даже не считают её за настоящую политику партии и правительства…"1

"Мене дуже дивує той факт, що люди, ставлячи перед собою одну і ту ж мету, не тільки стверджують відмінність наріч – намагаються зробити наріччя мовою", – обурювався М.Горький у листі до директора Державного видавництва України О.А.Слісаренка з приводу спроби видання роману "Мать" в українському перекладі (дивися додаток №7). Горький.не лише заборонив перекладати свій твір українською, але й висловив жаль, що за царату протестував проти переслідувань української мови. "Ненадовго ж тебе вистачило! – прокоментував тоді видатний український мовознавець С.Єфремов того листа. – Легко було висловлювати співчуття, коли воно тебе ні до чого не зобов'язувало". 2

Коли так оцінювали нашу мову "світочі" братнього народу, то чого можна було очікувати від, за висловом Леніна, "тієї істинно російської людини, великороса-шовініста, негідника і ґвалтівника, яким є типовий російський бюрократ?" На XII Всесоюзному з'їзді ВЛКСМ у 1928 р. "улюбленець партії" М.Бухарін обережно визнавав: "На Україні ми спостерігаємо інколи, як російські елементи, особливо зі старого чиновницького апарату, ні за що не бажають навчатися української мови. Вони досі дивляться на Україну, як на "Малоросію", яка повинна постачати вареники й "малоросійське сало", витинати козачки і т.д. на користь "справжніх росіян", "Росії" і т.д. Ця панська, антипролетарська, великодержавна ідеологія просотується і до низів." 3 Зауважимо, що Бухарін надто обережний у своїх висловлюваннях на відміну від Леніна, котрий говорив прямо: ".. .пошкребти

1 Президиуму XII Всеукраинского съезда Советов // Чорна книга України. -К., 1998. -С.22.
2 Цит. за: Аборигенізація з анекдотами і без // Голос України. – 1999. – 26 червня.
3 Цит. за: Бурмака В. Харків, Харків, де твоє обличчя? // Голос України. -1999.- 16 липня.

котрогось комуніста і знайдеш великоруського шовініста".1 Відомий український економіст М.Волобуєв-Артемов тоді дійшов до таких висновків: "Стикаючись і дискутуючи з працівниками російської Головполітосвіти у практичних питаннях, хворобливо сприймаючи спроби трактувати українську культуру і український Наркомат освіти як провінційні, я поступово дійшов висновку про неможливість успішного розвитку українського культурного будівництва у співпраці з росіянами".2

Позитивне або принаймні нейтральне ставлення центру до українізації продовжувалося рівно стільки, скільки на партійному олімпі в Москві тривала боротьба за владу. Однак коли Сталін домігся одноосібної влади, його політика щодо України кардинально змінилася. Причина була проста: УРСР за матеріальними і людськими ресурсами практично дорівнювала всім іншим національним республікам, разом узятим. Особисті інтереси Сталіна тепер збігалися з інтересами партійно-державного центру, і для нього на перший план вийшла потенційна загроза українського сепаратизму. У Москві не забули старих застережень царських часів про те, що будь-який український рух рано чи пізно закінчується питанням про державну незалежність України. Засудження на різних рівнях російського великодержавного шовінізму якось разом зникли, а натомість постали розмови про "український буржуазний націоналізм". Спостерігаючи за українізацією з еміграції, Симон Петлюра дійшов наступної думки: "Взагалі справа українізації справляє враження певного тактичного ходу з боку більшовиків, коли він не дасть бажаних наслідків, то про нього швидко забудуть".3

Саме так і розвивалися події в процесі закріплення Сталіна при владі. Початком поступового наступу на українізацію можна вважати 26 квітня 1926 p., коли Сталін у своєму листі "Тов. Кагановичу та іншим членам ПБ ЦК КП(б)У" дав чітку санкцію на боротьбу проти "національного ухилу".

1 B.I. Ленін. Повне зібрання творів. – Т. 38. – С.177.
2 Цит. за: Шаповал Ю. Я помилявся, взявши на себе провину… // 3 архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – С105.
3 Цит. за: Тактичний підмет і стратегічний присудок // Голос України. -1999.-26 червня.

Удар спершу звернувся на колишніх членів партії "боротьбистів", які у 20-х pp. увійшли до КП(б)У. Саме "боротьбистська" партія дала тодішній системі значні культурницькі сили, перетворені згодом владою на "шумскізм", "хвильовизм", "волобуєвщину"… Не можна не погодитися з словами згаданого вже Ю.Шереха (Шевельова), що при вивченні подій у хронологічному порядку складається враження, що за кожен здобуток українізації доводилося платити втратою української сили.

* * *

Аналізуючи результати політики українізації з висоти сьогодення, можна констатувати: завдяки старанням українських комуністів та інтелігенції українізація вийшла за межі формально-адміністративної політики "коренізації", як розуміли її у Москві. Якби цей курс був повністю здійсненим, то досягнення України в економіці, науці, мистецтві були б просто вражаючими. Тим не менше українська мова тоді вперше за попередні 400 років історії на більш-менш тривалий час посіла провідне місце у себе вдома, в Україні. Попри суворий ідеологічний нагляд зберігався певний світоглядний і естетичний плюралізм у сфері літератури та мистецтва, і вони переживали бурхливе піднесення, що дає підстави називати цей час добою культурного відродження України.

Саме українізації ми повинні завдячувати тим, що наша мова і культура знайшли в собі сили пережити нову хвилю русифікації, котра за своїми масштабами набагато перевершувала всі попередні.